Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Наредба Н-7 от 19.09. 2016 г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от ЗАДС

PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
PortalSchetovodstvo.bg

В брой 75 от 27 септември 2016 г. на Държавен вестник е обнародвана:

Наредба № Н-7 от 19 септември 2016 г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят редът, начинът и форматът за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) в случаите на чл. 5, ал. 5 от Наредба № H-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; доп., бр. 39 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.), наричана по-долу „Наредба № Н-1 от 2014 г.“.

Чл. 2. Данните от средствата за измерване и контрол, изпращани по електронен път, постъпват в информационната система на Агенция „Митници“ директно, посредством Интегриращо комуникационно устройство за наблюдение и контрол (ИКУНК), с изключение на данните от Системата за електронно преброяване и идентификация (СЕПИ), които постъпват чрез уеб интерфейс чрез импортиране на предварително подготвен XML файл.

Чл. 3. (1) Наредбата се прилага за лицата по чл. 103а, ал. 1 ЗАДС във връзка с чл. 5, ал. 5 от Наредба № Н-1 от 2014 г., наричани по-нататък „задължените лица“.
(2) Всички действия, които се извършват от задължените по тази наредба лица, са за тяхна сметка.

Чл. 4. Софтуерното приложение за наблюдение и изпращане на данни, което се инсталира в индустриалния компютър, се предоставя и е изключителна собственост на Агенция „Митници“.
 
Глава втора
РЕД И НАЧИН ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИТЕ ПОСРЕДСТВОМ ИКУНК
Раздел I
Общи положения

Чл. 5. Задълженото лице трябва да осигури постоянна и надеждна интернет свързаност на индустриалния компютър и Агенция „Митници“ през Ethernet и/или GPRS, с оптимална скорост в зависимост от обема на предаваните данни.

Чл. 6. Редът и начинът за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол са съвкупност от последователно извършени действия на задълженото лице и митническите органи, както следва:
1. определяне разположението на точките за контрол, от които ще се предават данните;
2. изработване на технически проект за изграждане на Системата за контрол на измервателните уреди (СКИУ);
3. предоставяне на проекта в компетентното митническо учреждение (МУ);
4. съгласуване на проекта;
5. реализиране на проекта и конфигуриране на контролера;
6. предоставяне на софтуерно приложение по чл. 4 от Агенция „Митници“ на задълженото лице;
7. инсталация и конфигуриране на софтуерно приложение по чл. 4, предоставено от Агенция „Митници“;
8. извършване на тестове за работоспособност на системата от задълженото лице;
9. уведомяване на компетентното МУ за готовност за пускане в експлоатация;
10. извършване на проверка от митнически служители от компетентното МУ за съответствие между реализацията и проектната документация на инфраструктурата;
11. провеждане на тестове от страна на задълженото лице в реална ситуация в присъствие на митнически служители от компетентното МУ;
12. пускане в реална експлоатация на СКИУ.
 
Раздел II
Изработване на технически проект за изграждане на СКИУ

Чл. 7. Задълженото лице изготвя технически проект за изграждане на СКИУ съгласно чл. 50, ал. 1 от Наредба № Н-1 от 2014 г. За всеки обект следва да бъде предвидено поне едно устройство ИКУНК. При голяма географска отдалеченост на точките за контрол в рамките на един обект или мрежа данните от тези точки могат да се предават еднопосочно до ИКУНК през специално конфигурирани за целта виртуални частни мрежи (VPN) и/или през GPRS мрежи, които да осъществяват сигурна криптирана комуникация и информацията да бъде защитена от възможност за манипулиране. Криптиращият ключ се създава от служител на Агенция „Митници“.

Чл. 8. При технически обоснована от задълженото лице необходимост компетентното МУ може да одобри използването в обекта на повече от едно устройство ИКУНК. За целите на чл. 42, ал. 2 от Наредба № Н-1 от 2014 г. лицата, регистрирани по чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3 ЗАДС, могат да използват едно устройство ИКУНК независимо от броя данъчно задължени лица само в случаите, когато едно средство за измерване и контрол се използва от няколко регистрирани по ЗАДС лица.

Чл. 9. За нуждите на СКИУ задължените лица осигуряват за всеки обект самостоятелна преносна среда (индустриална мрежа), която е независима от тяхната система за управление на производствените процеси. При съществуваща изградена система за управление на производствените процеси, в която определените точки за контрол отговарят на изискванията, определени в тази наредба, се допуска данните от сензорите на средствата за измерване и контрол да бъдат пренасяни до ИКУНК по тази индустриална мрежа след одобрение от компетентното МУ. Необходимо условие за това изключение е индустриалната мрежа да предоставя директен достъп до всички средства за измерване и контрол, конвертори и сумиращи устройства.

Чл. 10. Проектната документация се изготвя в съответствие с документите по чл. 50, ал. 1 от Наредба № Н-1 от 2014 г. Вложените в инфраструктурата компоненти следва да отговарят на изискванията, определени в глава четвърта.
 
Раздел III
Предоставяне, съгласуване и реализиране на проекта

Чл. 11. (1) Изготвеният проект се предоставя на компетентното МУ. За всеки предвиден за използване в изграждането на СКИУ компонент (сензор, кабел, контролер, компютър, софтуер и т. н.) задълженото лице задължително предоставя на компетентното МУ техническа и инсталационна документация в PDF формат. За достоверен източник на документацията (издател) се счита само производителят на конкретния компонент.
(2) За осъществяване на успешна връзка с отделните средства за измерване и контрол задължените лица следва да предоставят детайлно техническо описание – Modbus карта на приложимите регистри за данни на всяко едно средство.
(3) Към проектната документация задължените лица предоставят за всяка контролна точка номенклатура за измерваните акцизни стоки, която за всеки продукт съдържа данни за продуктов код (еквивалентен на Допълнителен код на стоката, деклариран в акцизна декларация и/или регистър „Дневник на складовата наличност“), търговско наименование от номенклатурата на таблицата за съответствие CL175, код по КН, код на АП, Търговска марка/Описание и посока на движение (вход/изход). В случаите на промяна (добавяне или премахване на продукт) от предоставената номенклатура лицата незабавно уведомяват митническите органи, като подават уведомление съгласно чл. 6, ал. 6 от Наредба № Н-1 от 2014 г.
(4) За контакти по технически въпроси към проектната документация задълженото лице е необходимо да предостави и следната информация за негови служители и трети лица, участващи в изграждане на инфраструктурата и отговорни за реализацията на проекта:
1. имена по документ за самоличност, длъжност и месторабота на лицето;
2. номер на мобилен и/или фиксиран телефон;
3. адрес на електронна пощенска кутия.
(5) Задълженото лице е длъжно да уведоми компетентното МУ при промяна на отговорното лице, като предоставя изискваната информация.

Чл. 12. (1) Проектът се съгласува съгласно чл. 50, ал. 2 от Наредба № Н-1 от 2014 г.
(2) Когато по време на реализиране на проекта възникне необходимост от изменения в него, задълженото лице подава заявление до компетентното МУ за изменение в проекта.
(3) Съгласуването на изменението се извършва в 14-дневен срок от подаването на заявлението.

Чл. 13. (1) След съгласуване на проекта с компетентното МУ лицето го реализира в съответствие с предоставената по чл. 11 проектна документация.
(2) Монтажът на ИКУНК и на устройствата в него се извършва като част от реализацията на проекта съгласно изискванията на глава четвърта.
 
Раздел IV
Инсталация на софтуера и конфигуриране на контролера

Чл. 14. Инсталацията на софтуера и конфигурирането на индустриалния контролер и комуникационните връзки от средствата за измерване и контрол към него се извършват от служител на задълженото лице или от друго оправомощено за целта лице (например представител на организация, с която задълженото лице има сключен договор).
 
Раздел V
Предоставяне на софтуерно приложение по чл. 4 от Агенция „Митници“

Чл. 15. (1) Задълженото лице изпраща официално писмо по пощата до Централното митническо управление (ЦМУ) и сканирано копие на e-mail: servicedesk@customs.bg, което съдържа:
1. наименование на икономическия оператор;
2. идентификация на обекта – наименование и местонахождение; ако обектът има статут по ЗАДС, се посочва идентификационен номер на данъчния склад – за лицензирани складодържатели, или идентификационен номер – за регистрирани лица;
3. заявление, че инфраструктурата, необходима за работата на СКИУ, е готова за работа и е изградена в съответствие с изискванията на Наредба № Н-1 от 2014 г. и тази наредба; готовността за работа включва: монтаж и настройка на средствата за измерване и контрол; наличие на всички документи, които трябва да притежават средствата за измерване съгласно изискванията на Закона за измерванията и Закона за техническите изисквания към продуктите (за всяко средство за измерване и контрол, за което такива се изискват); изградена, тествана и работеща полева мрежа; ИКУНК с всичките му компоненти; индустриалният контролер в ИКУНК е програмиран и готов за работа;
4. митническо учреждение, входящ номер и дата на представен проект за изграждане на СКИУ;
5. име, e-mail, телефон и адрес на упълномощено от задълженото лице за контакти по технически въпроси.
(2) Писмото по ал. 1 следва да бъде под­писано от лице, което има представителна власт.
(3) На посочения в ал. 1, т. 5 адрес за сметка на получателя се изпраща на електронен носител, съдържащ image файла, и инструкция, указваща как да се инсталира софтуерното приложение по чл. 4 и как да се направи Modbus картата.
(4) Лицето по ал. 1, т. 5 получава на посочения e-mail архивиран файл, съдържащ сертификат за VPN клиента. Необходимата парола за разархивиране на файла се съобщава на лицето на посочения телефон от служител на ЦМУ.
(5) Лицето по ал. 1, т. 5 инсталира файла на индустриалния компютър съгласно инструкцията за инсталиране и конфигуриране.
(6) С инсталацията на файла на индустриалния компютър се инсталира операционна система Linux, както и всички необходими приложения за нормализиране на информацията, нейното форматиране, подписване, криптиране и изпращане до Агенция „Митници“.
 
Раздел VI
Инсталация на софтуера и конфигуриране на контролерите

Чл. 16. (1) След изпълнение на посочените в чл. 15 действия лицето предприема следното:
1. инсталира електронния си сертификат, чрез който ще бъдат подписвани данните, предавани към информационната система на Агенция „Митници“; изискванията към сертификата са посочени в чл. 37, т. 8;
2. конфигурира регистрите чрез описанието в Modbus картата съгласно съответното/те приложение/я към наредбата;
3. конфигурира необходимата нормализация чрез описанието в Modbus картата.
(2) Инсталацията на софтуера и конфигурирането на индустриалните контролери и комуникационните връзки от средствата за измерване и контрол се извършват от служител на задълженото лице или от друго оправомощено за целта лице (например представителна организация, с която задълженото лице има сключен договор).
 
Раздел VII
Извършване на тестове за работоспособност на системата от задълженото лице

Чл. 17. (1) На този етап задълженото лице провежда тестове за работоспособност на цялата система. За целите на теста задълженото лице пуска СКИУ в експлоатация в конфигурационен режим за период от време, достатъчен, за да провери верността на данните, изпращани към Агенция „Митници“, като получи справки от данните от митнически служител. Продължителността на този период от време се избира по начин, даващ възможност за тестване на точките за контрол.
(2) Ако по време на тестовете бъдат открити несъответствия, задълженото лице ги отстранява и повтаря тестовете.
 
Раздел VIII
Уведомяване на компетентното МУ за готовност за пускане в експлоатация

Чл. 18. (1) След като установи, че реализацията на инфраструктурата на СКИУ съответства на проектната документация и системата по време на проведените тестове изпраща верни данни в Агенция „Митници“ и след като са изпълнени изискванията на чл. 6 от Наредба № Н-1 от 2014 г., задълженото лице уведомява компетентното МУ.
(2) Задълженото лице съгласува с компетентното МУ подходящите дати, на които е възможно да се извършат следващите действия по внедряването на СКИУ.
 
Раздел IX
Извършване на проверка за съответствие между реализацията и проектната документация на инфраструктурата

Чл. 19. При извършване на проверката за съответствие между реализацията и проектната документация на инфраструктурата служителите от компетентното МУ предприемат следните действия:
1. проверяват дали инсталираните средства за измерване и контрол съответстват на тези, описани в проектната документация, като:
а) сверяват модела на средството за измерване и контрол;
б) сверяват адреса (идентификатора) в индустриалната мрежа спрямо представения в Modbus картата;
в) проверяват съответствието с изискванията за връзки и комуникации;
г) проверяват мястото на монтаж на средството за измерване и контрол, конвертор или сумиращо устройство;
2. проверяват дали софтуерното приложение по чл. 4, инсталирано на индустриалния компютър, е автентично.
 
Раздел X
Провеждане на тестове от страна на задълженото лице в реална ситуация в присъствие на митнически служители от компетентното МУ

Чл. 20. (1) Целта на теста е да установи съответствие между показанията на средствата за измерване и контрол в одобрените точки за контрол на задълженото лице с постъпващата информация в Агенция „Митници“. Тестът се провежда в присъствието на служители от компетентното МУ.
(2) Задълженото лице извършва теста чрез използване на средствата за измерване и контрол в работния им обхват, като осигурява техническата им изправност и правилната им употреба. Митническите служители следят и съпоставят информацията на ниво сензори, индустриален компютър и сървър в Агенция „Митници“, като при необходимост дават препоръки за правилното провеждане на теста.
(3) Достъпът до средствата за измерване и контрол, за които митническите служители са установили пълно съответствие, се ограничава чрез поставяне на пломби и/или по друг подходящ начин.
(4) За времето на тестването се ограничава и достъпът до съответния ИКУНК чрез поставяне на пломби и/или по друг подходящ начин.
(5) За резултатите от проведения тест митническите органи съставят протокол в два екземпляра, единият от които се връчва на задълженото лице.
 
Раздел ХI
Пускане в реална експлоатация на СКИУ

Чл. 21. (1) Пускането на системата в реална експлоатация се извършва след генериране на акцизни номера в Българската акцизна централизирана информационна система (БАЦИС), когато лицензът/регистрацията е в статус „Издаден“. В случаите, когато в обекта се извършва дейност с акцизни стоки с платен акциз, пускането в реална експлоатация става незабавно след връчване на лиценза/регистрацията.
(2) При пускане в реална експлоатация на СКИУ служителите на компетентното МУ извършват следните действия:
1. при използване на средствата за измерване и контрол, които за сервизен режим използват средства за отдалечен безжичен достъп, предприемат мерки за предотвратяване манипулирането на уреда – забрана на отдалечения достъп или ако това е неприложимо, смяна на паролата за достъп;
2. поставят пломби на средствата за измерване и контрол в съответствие с чл. 48 от Наредба № Н-1 от 2014 г.;
3. проверяват дяловете на индустриалния компютър;
4. защитават индустриалните контролери с пароли, които не се предоставят на задълженото лице и са известни само на митническите органи;
5. подписват с електронен подпис ИКУНК за пускане в реална експлоатация;
6. прекратяват физическия достъп до комуникационните портове на ИКУНК чрез затваряне на защитната кутия и активиране на датчика за сигурност;
7. поставят пломби на защитната кутия на ИКУНК.
(3) След извършване на действията по ал. 2, т. 3 задълженото лице предоставя на митническите служители електронен носител (CD или DVD), съдържащ имидж на инсталацията на индустриалния контролер, файла „automation_config.xml“ и Modbus картата в табличен вид, серийните номера на индустриалния контролер, компютър и UPS.
(4) В случаите на отдалечен метод за предаване на данни от точка за контрол до ИКУНК съгласно чл. 31, ал. 5 на отделен носител се записват конфигурационните файлове на модемите.
(5) Предаването на носителите се извършва с протокол в два екземпляра, съдържащ имената на файловете и техните MD5SUM, и се подписва от представител на задълженото лице.
(6) За удостоверяване на пускането в реална експлоатация митническите органи съставят протокол в два екземпляра, единият от които се връчва на задълженото лице.

Раздел ХII
Предоставяне на информация от лицата, регистрирани по реда на чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3 ЗАДС

Чл. 22. Лицата, регистрирани по реда на чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3 ЗАДС, които продават електрическа енергия на потребители на електрическа енергия за битови или стопански нужди или потребяват собствена електрическа енергия за свои собствени нужди, предоставят на електронен носител данните от средствата за търговско измерване за всяко тримесечие в отчетния период, следващ тримесечието, както и следната допълнителна информация:
1. обобщена информация за продадената електрическа енергия, съдържаща данни за цялата фактурирана електрическа енергия, измерена в мегаватчаса за съответното тримесечие;
2. данни за продадената електрическа енергия за периода по видове потребители (битови и стопански);
3. при поискване – данни за продадената електрическа енергия, отчетена от конкретно средство за търговско измерване на електрическа енергия.

Чл. 23. Лицата, регистрирани по реда на чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3 ЗАДС, които осъществяват дейности с природен газ за битови и стопански нужди, както и лицата, които потребяват природен газ за свои собствени нужди в обеми под 3 млн. кубични метра годишно, приравнени при стандартни условия – 20° С; 0,101325 MPa, предоставят на електронен носител данните от средствата за търговско измерване за всяко тримесечие в отчетния период, следващ тримесечието, когато това е предвидено в Наредба № Н-1 от 2014 г., заедно със следната допълнителна информация:
1. обобщена информация за продадените/потребени за собствени нужди количества природен газ, съдържаща данни за цялото фактурирано количество природен газ в кубични метри, приравнени при стандартни условия, за съответното тримесечие;
2. данни за продаденото количество природен газ за периода по видове потребители (битови и стопански);
3. при поискване – данни за продаденото количество природен газ, отчетено от конкретно средство за търговско измерване на природен газ.

Чл. 24. Информацията по чл. 22 и 23 от тази наредба и чл. 32, ал. 2 и 3 от Наредба № Н-1 от 2014 г. се предоставя в табличен вид или табулиран текст във файлове, ненадвишаващи 0,5 GB.
 
Глава трета
ИЗИСКВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА НА СИСТЕМАТА

Чл. 25. Конфигурациите на всички параметри на средствата за измерване и контрол, ИКУНК и комуникационните връзки не могат да се променят в хода на нормална експлоатация и производствена дейност.

Чл. 26. (1) При обективна необходимост от промяна в мрежата за събиране на данни от средствата за измерване и контрол (например при промяна на производствения процес), промяна на конфигурационния файл automation_config.xml на индустриалния контролер задълженото лице уведомява писмено компетентното МУ, като се извършва проверката за съответствие по чл. 19, 20 и 21.
(2) При промяна на конфигурационния файл:
1. таговете от стария конфигурационен файл, които остават в новия, запазват адреса си;
2. адресите на тагове, които са били в стария конфигурационен файл, да не се използват за адреси на нови тагове.
(3) В срок не по-кратък от 1 работен ден преди всяко добавяне на продуктов код от номенклатурата по чл. 11, ал. 3 задълженото лице уведомява компетентното МУ.
(4) В срок до 7 работни дни след всяко премахване на продуктов код от номенклатурата по чл. 11, ал. 3 задълженото лице уведомява компетентното МУ.

Чл. 27. За удостоверяване на обстоятелството, че СКИУ предава верни данни към информационната система на Агенция „Митници“, задълженото лице предоставя тестовите данни във формат съгласно съответното/те приложение/я към тази наредба на компетентното МУ. След анализ на предоставената информация компетентното МУ уведомява задълженото лице за съответствието/несъответствието с постъпилите в Агенция „Митници“ данни.

Чл. 28. В случаите, когато митническите органи установят, че СКИУ на конкретен обект не функционира, уведомяват незабавно задълженото лице и дават указания за по-нататъшни действия.
 
Глава четвърта
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА СКИУ
Раздел I
Логическа схема на установката за контрол на средствата за измерване

Чл. 29. Логическата схема на установката за контрол на средствата за измерване е следната:
 
Раздел II
Изисквания към средствата за измерване и контрол, предаващи данни към информационната система на Агенция „Митници“

Чл. 30. (1) Сензорите и преобразувателите, участващи в точките за контрол, следва да се захранват чрез непрекъсваемо токозахранващо устройство или чрез индустриалната мрежа. При спиране на електрозахранването автономната работа на сензорите и преобразувателите следва да е в продължение на минимум 5 минути чрез непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS). За прекъснатото електрозахранване се подава автоматично информация до Агенция „Митници“. Непрекъсваемото токозахранващо устройство следва да бъде включено в аварийното захранване, захранващо ИКУНК.
(2) Средствата за измерване и контрол, които не поддържат цифрово изпращане на данни към двете отделни мрежи, следва да бъдат актуализирани с добавяне на специфични устройства за конвертиране към цифрово изпращане или да се подменят.
(3) Използват се само преобразуватели (конвертори) и GPRS устройства по чл. 31, ал. 5, които след първоначалната конфигурация нямат възможност за програмиране и друг вид промяна на настройки. Преобразувателите следва да са предназначени единствено и само за преобразуване и/или криптиране на информацията, да разполагат само с два интерфейса (вход и изход) и да нямат възможност за отдалечено програмиране. GPRS устройствата следва да бъдат предназначени само за комуникация, да имат възможност за конфигурация на мрежови настройки по отношение на използвания мобилен оператор и въвеждане на криптиращ ключ по чл. 31, ал. 5.
(4) Всички сензори, преобразователи, захранващи модули и GPRS устройства по чл. 31, ал. 5 се запечатват и пломбират от служители на компетентното МУ. Ако устройството фабрично не позволява запечатване и/или пломбиране, то следва да бъде защитено с прозрачна кутия, която да се заключва и пломбира. В случаите по чл. 31, ал. 5 всички преобразуватели, захранващи модули и GPRS модеми следва да бъдат поместени в отделна кутия с възможност за пломбиране.
(5) Сензорите се поставят на места извън влиянието на магнитни и други въздействия, които могат да променят точността и достоверността на измерванията.
(6) Всички разходомери и броячи следва да имат енергонезависима памет и да работят в режим на натрупване без възможност за зануляване (totalizer/фискална памет).
(7) Когато в точка за контрол ще се измерват енергийни продукти, различаващи се по код по Комбинираната номенклатура или с различни акцизни ставки, задължително се измерват и/или предават към информационната система на Агенция „Митници“ данни, идентифициращи съответния продукт.
(8) Когато задължените лица използват средства за измерване и контрол с възможност за измерване на плътност, показателят „средна плътност за транзакция при 15 °С“ се предава по електронен път от средството за измерване и контрол. В случаите, когато средствата за измерване и контрол не разполагат с такава възможност, към информационната система на Агенция „Митници“ се предават данните за плътността, посочени в анализните сертификати по чл. 62, ал. 1, т. 2 ЗАДС като част от информацията по приложение № 9.
(9) Когато една точка за контрол се използва за измерване на постъпващи и извеждани акцизни стоки (вход и изход), към информационната система на Агенция „Митници“ и автоматизираната система за отчетност на задълженото лице задължително се предават данни за посоката на движение на акцизните стоки във всеки един момент.
(10) При всички случаи на измерване на акцизни стоки към информационната система на Агенция „Митници“ се предава продуктов код (еквивалентен на Допълнителен код на стоката, деклариран в акцизна декларация и/или регистър „Дневник на складовата наличност“) съгласно приложенията към тази наредба и в съответствие с предоставената информация по чл. 11, ал. 3.
(11) Използването на система от сензори и сумиращо устройство се допуска при условие, че системата бъде тествана и калибрирана от правоимаща метрологична организация в присъствието на служители от компетентното МУ. След тестване и калибриране на цялата система същата се обезпечава с поставяне на пломби и/или по друг подходящ начин.
(12) Не се допуска използването на безжични сензори при СКИУ.
(13) Моментните показания от средствата за измерване и контрол се предават през равни интервали от време, като това време е не повече от:
1. десет минути за средствата за измерване и контрол на обем и/или маса, монтирани на автомобилни товароразтоварища;
2. петнадесет минути за средствата за измерване и контрол на обем и/или маса, монтирани на железопътни товароразтоварища;
3. един час за средствата за измерване и контрол на обем и/или маса, монтирани на речни и морски товароразтоварни терминали;
4. един час за средствата за измерване и контрол на обем, монтирани на нефтопроводи, нефтопродуктопроводи и газопроводи;
5. две минути за средствата за измерване и контрол-везни;
6. десет минути за средствата за измерване и контрол на алкохол и алкохолни напитки;
7. петнадесет секунди от средството за измерване и контрол за отчитане на брой;
8. три минути за средствата за измерване и контрол на маса, монтирани на колонките за зареждане с природен газ.
(14) Данните за измерените количества акцизни стоки от средствата за измерване и контрол се изпращат към Агенция „Митници“ в транзакционен режим в съответствие с приложения № 1, 2, 3, 4, 8 и 9.
(15) Транзакционен режим не се прилага в точките за контрол, за които митническите органи са установили непрекъснат процес на протичане на флуид през средството за измерване и контрол в съответствие с приложение № 10.
(16) Статусът на транзакцията се изчита от калибрационните тагове – „индикатор на промяната“. При промяна от 0 към 1 за начало на транзакция към информационната система на Агенция „Митници“ се изпраща „1“, а при промяната от 1 към 0 за край на транзакция се изпраща „0“ в колона „Флаг за начало/край на транзакция“.
(17) При липса на функционалност на средството за измерване и контрол за изпращане на „Начало на транзакция“ като „Начало на транзакцията“ се приемат показанията от края на предходната транзакция, като се предават в колона „Начало на транзакция“.
 
Раздел III
Изисквания към връзките и комуникацията със средствата за измерване и контрол

Чл. 31. (1) Сензорът се свързва с индустриалния контролер в ИКУНК посредством кабел, който не може да се демонтира след запечатване и пломбиране на сензора. Ако това е възможно, сензорът задължително се защитава с прозрачна кутия, която се заключва и пломбира.
(2) За връзка между сензорите и индустриалния контролер се използват само екранирани кабели, механично защитени и фабрично произведени за използване в индустриални условия.
(3) Комуникацията от средствата за измерване и контрол до ИКУНК е по цифров протокол.
(4) За физическа и логическа комуникация между средствата за измерване и контрол и индустриалния контролер на ИКУНК могат да се използват индустриални/надлежно документирани протоколи, като RS-485/Modbus, RS-232/Modbus, Profibus, Fieldbus.
(5) При голяма географска отдалеченост на точката за контрол до ИКУНК и потенциално взривоопасна среда се допуска автономно захранване на съответната контролна точка. Данните от тази контролна точка се предават еднопосочно до ИКУНК през Ethernet (VPN) и/или GPRS устройства, които да осъществяват сигурна криптирана комуникация и информацията да бъде защитена от възможност за манипулиране. Криптиращият ключ се създава от служител на Агенция „Митници“.
 
Раздел IV
Изисквания към индустриалния контролер

Чл. 32. Изискванията към индустриалния контролер са следните:
1. да бъде стандартно предназначен за индустриален контролер (PLC);
2. да има RS-485/Modbus-RTU, RS-232/Modbus-RTU или Ethernet/Modbus-TCP протокол;
3. да събира информация от сензорите директно без междинни устройства, променящи техните стойности, с изключение на преобразувателите на протоколи и интерфейси;
4. интерфейсът за конфигуриране и програмиране на индустриалния контролер да е различен от другите интерфейси и да не се използва за други цели освен за програмиране и конфигуриране; другите интерфейси да не могат да се използват за програмиране и конфигуриране; за програмиране да се използва стандартът IEC 61131-3 (DIN EN 61131-3);
5. предаваните данни към индустриалния компютър да са в четим вид, готови за употреба;
6. да не позволява дистанционно програмиране и конфигуриране; този режим следва да бъде забранен;
7. в режим на програмиране и конфигуриране да се влиза само локално чрез използването на парола и/или криптиращ ключ по чл. 31, ал. 5.
 
Раздел V
Изисквания към индустриалния компютър

Чл. 33. (1) Изискванията към индустриалния компютър са следните:
1. да бъде x86 архитектура;
2. да работи под Linux операционна система;
3. да бъде индустриално изпълнение без въртящи се механични части, като вентилатори и дискове;
4. да има памет 1 GB с възможност за разширение до 2 GB;
5. да има скорост на процесора > = 1 GHz;
6. да има 2 свободни Ethernet мрежови интерфейса;
7. да има 3 свободни серийни интерфейса RS-232/422/485 конфигуруеми чрез jumper;
8. да има 2 свободни USB 2.0 Host интерфейса;
9. да има 2 броя SATA 2.0 интерфейса;
10. да има 1 брой CompactFlash (CF) слот;
11. да поддържа работна температура: от 0 °C до 60 °C;
12. да поддържа влажност ~95% @ 40 °C (некондензираща);
13. да има solid-state drive (SSD) с параметри съгласно таблицата:
 
Параметър Стойност
Разположение на устройството Вътрешен
Форм фактор <= 2.5"
Капацитет на устройство за съхранение на данни >= 30 GB
Поддържан канал за данни Serial ATA II-300
Тип интерфейс на SATA II контролер SATA 7-pin
Невъзстановими грешки 1 per 10^16
Средно време между повреди 100,000 hr
Макс. работна околна температура 70 В °C
Мин. работна околна температура 0 В °C

(2) Ако интегриращото устройство ИКУНК е разположено в помещение с контролирана среда (климатизация, влажност и т.н.), за изчислителната техника се допускат по-занижени от посочените в таблицата по ал. 1, т. 13 изисквания за влажност и работен температурен обхват.
 
Раздел VI
Изисквания за непрекъсваемо токозахранване

Чл. 34. Изискванията за непрекъсваемо токозахранване са следните:
1. да бъде с двойно преобразуване и постоянно регенериране на напрежението (On-Line/Double conversion);
2. минималното време в режим на автономна работа да бъде 5 минути и през аварийно захранване за минимум 1 час;
3. при спиране на електрозахранването да се подава автоматично информация до Агенция „Митници“.
 
Раздел VII
Изисквания към информацията за конфигурация на средствата за измерване и контрол – Modbus карта

Чл. 35. (1) Задълженото лице предоставя в компетентното митническо учреждение опи­сание на цялата СКИУ, включващо всички сензори, как и къде са монтирани, техните адреси, Modbus картата за достъп до индустриалния контролер и сензорите.
(2) Описанието на Modbus картата задължително трябва да включва логически адрес, физически адрес, име на параметъра, описание на параметъра, ограничения, тип на данните, формула за нормализация на данните, ако е нужно, описание на изменението на данните (натрупване и време за четене), код на грешките, алармите и събитията, както и друга специфична информация, свързана с конкретната реализация и необходима за правилното четене и интерпретиране на данните по регистрите.
(3) Задълженото лице предоставя Modbus ID на индустриалния контролер в ИКУНК и настройките за комуникацията между индустриалния контролер в ИКУНК и индустриалния компютър.
(4) Таблицата с регистрите на Modbus (с примерни данни) е следната:
 
Логи-
чески адрес
Физи-
чески адрес
Размер на реги-
стъра
Име на пара-
метър
Ограничения (допустими стойности) Тип на дан-
ните
Мярка Ед. изменение Формула за норма-
лизация
Описание
00001 0x0000   bSafe_ref 0,0001 <= … <=10000 int       Този адрес служи за ... Стойност ... значи ...

(5) Таблицата с описание на грешките за всеки регистър е следната:
 
Номер на бит Описание
   

(6) Задълженото лице предоставя и допълнителна информация, необходима за четене на сензорите, индустриалния контролер и други устройства, която е специфична за конкретната реализация и не може предварително да бъде специфицирана.
 
Раздел VIII
Интегриращо комуникационно устройство за наблюдение и контрол

Чл. 36. (1) За събиране на данни от точките за контрол се използва ИКУНК, монтирано в защитна кутия.
(2) Защитната кутия на ИКУНК трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е с размери, съобразени с всички необходими устройства, които ще бъдат защитени;
2. да осигурява нормални условия за работа на устройствата в нея и температура на околната среда до 40°C;
3. да е снабдена с датчик или система от датчици за отваряне;
4. всяко нейно отваряне и затваряне на ИКУНК да се регистрира в Агенция „Митници“;
5. да има възможност за пломбиране от митническите органи;
6. конструкцията й да не позволява достъп до устройствата в нея, без унищожаване на поставените пломби.

Чл. 37. Интегриращото комуникационно устройство за наблюдение и контрол съдържа следните компоненти и отговаря на следните изисквания:
1. индустриален контролер (PLC), чрез който се събира информация от сензорите; един или комбинация от няколко сензора образуват една точка за контрол;
2. индустриален компютър, който е свързан с индустриалния контролер чрез RS-485/Modbus-RTU, RS-232/Modbus-RTU или Ethernet/Modbus-TCP; в индустриалния компютър е инсталирано софтуерното приложение по чл. 4, собственост на Агенция „Митници“, който чрез индустриалния контролер събира информация от точките за контрол; след това тази информация се нормализира, форматира, подписва, криптира и изпраща до Агенция „Митници“ на малки интервали от време; всички събрани данни трябва да бъдат с времеви печат (timestamp), указващ точното време на тяхното извличане;
3. непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS), което трябва да е включено към аварийно захранване и да осигури токозахранване за минимум 1 час автономна работа, когато е технически възможно; всички системи в ИКУНК следва да бъдат захранвани чрез непрекъсваемото токозахранващо устройство;
4. вторични преобразуватели на напрежение и захранващи модули към съответните компоненти на ИКУНК, захранени от непрекъсваемото токозахранващо устройство (UPS);
5. GPRS модул за изпращане на данни до Агенция „Митници“ в комплект със захранващ модул; захранването му се монтира в кутията и се свързва с UPS;
6. антена, осигуряваща силен, стабилен сигнал и нормален работен режим на GPRS модула, монтирана извън кутията;
7. GPRS модул, както и захранващ модул към него за приемане на данни в случай на безжично изпращане на данни от точка за контрол до ИКУНК;
8. електронен сертификат, който се използва от софтуерното приложение по чл. 4 на индустриалния компютър и отговаря на следните изисквания:
а) да бъде издаден на задълженото лице от доставчик на удостоверителни услуги;
б) да е записан на смарт карта, съвместима с карточетящо устройство тип dongle;
в) да работи с библиотеките, поддържани от имидж файла и публикувани на официалната страница на Агенция „Митници“; за случаите, когато сертификатът работи с неподдържани от имиджа библиотеки, е необходимо заедно с проектната документация задълженото лице да предостави допълнително хардуерни устройства и драйвери за работа с носителя под Linux 32 bit.

Чл. 38. Задължените лица са длъжни да осигурят непрекъсната работа на ИКУНК. В случаите на прекъсване на захранването или аварии следва да осигурят резервно захранване чрез UPS за минимум 5 минути и чрез агрегат за минимум 1 час, когато технически е възможно.

Чл. 39. Помещението и мястото, където ще бъде/ат монтирано/и ИКУНК, се одобряват от служители на компетентното МУ.
 
Глава пета
РЕД И НАЧИН НА ИЗПРАЩАНЕ НА ДАННИ ОТ СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ – СЕПИ НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ
Раздел I
Общи положения

Чл. 40. Лицата по чл. 73, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г.; доп., бр. 61 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2006 г., бр. 8 от 2007 г.; доп., бр. 33 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2008 г., бр. 28 и 100 от 2009 г., бр. 24 и 78 от 2010 г., бр. 16 и 44 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 25 и 110 от 2013 г.; доп., бр. 12 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2014 г., бр. 49 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г.) използват СЕПИ на тютюневи изделия в точките за контрол по чл. 25, ал. 3 и 4 от Наредба № Н-1 от 2014 г. Системата за електронно преброяване и идентификация може да използва стационарни или нестационарни сканиращи устройства, които могат да бъдат жични или безжични.
 
Раздел II
Начин на изпращане на данни от СЕПИ

Чл. 41. (1) Данните от СЕПИ постъпват в информационната система на Агенция „Митници“ през уеб интерфейс, където се импортира предварително подготвен XML файл за съответната транзакция непосредствено след нейния край. Една транзакция е един списък, който включва броя на отчетените уникални баркодове (върху транспортните опаковки) и който списък се подава към електронния акцизен данъчен документ или към електронния административен документ, или към съобщението за получаване по чл. 55в, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.
(2) При въвеждане на тютюневи изделия от производството в складовите помещения, както и при въвеждането им от складовите помещения в производството една транзакция е един списък, който включва броя на отчетените уникални баркодове за определен период не по-дълъг от 24 часа.
(3) При въвеждане на тютюневи изделия в данъчния склад/обекта една транзакция е един списък, който включва броя на отчетените уникални баркодове на тютюневи изделия, получени с един електронен административен документ.
(4) При извеждане от данъчния склад една транзакция е един списък, който включва броя на отчетените уникални баркодове на тютюневи изделия за един получател и едно превозно средство.
(5) В един списък с баркодове, съдържащ информацията по чл. 42, т. 3, може да има само един вид акцизна стока (цигари или пури и пурети или тютюн за пушене).

Чл. 42. Данните по приложения № 5, 6 и 7 следва да съдържат следната информация:
1. идентификационни данни за задълженото лице – наименование, ЕИК, идентификационен номер съгласно Закона за акцизите и данъчните складове;
2. точка за контрол – уникален идентификатор на точката за контрол, съответно за:
а) въвеждане от производството в складовото помещение;
б) въвеждане от складовото помещение в производството;
в) въвеждане в данъчния склад/обекта;
г) извеждане от данъчния склад/обекта;
3. информация за тютюневите изделия:
а) номер на документа за въвеждане/извеждане (електронен административен документ или друг документ);
б) код по Комбинираната номенклатура;
в) търговска марка;
г) асортимент;
д) брой къса в опаковка (за цигари, пури и пурети);
е) килограми за тютюн за пушене;
ж) дължина на цигарите без филтъра или мундщука;
з) регистрирана продажна цена;
и) предназначение (освободено за потребление, до друг данъчен склад на територията на страната, за износ, за друга държава членка или извеждане от данъчния склад с цел унищожаване);
к) страна на произход;
л) производител;
м) брой потребителски опаковки в транспортна опаковка;
н) дата на производство;
о) общ брой на транспортни опаковки по търговска марка;
п) общ брой на транспортни опаковки;
р) списък на баркодовете за съответното тютюнево изделие/асортимент;
4. уникален номер, съдържащ само арабски цифри, на списъка на баркодовете.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Лицата, привели дейността си в съответствие с изискванията на чл. 103а, ал. 4 ЗАДС относно изпращането на данни от средствата за измерване и контрол до Централното митническо управление до влизането в сила на тази наредба, се смятат за приведени в съответствие с изискванията на тази наредба.

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 103а, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове.

§ 3. В Наредба № H-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; доп., бр. 39 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 32, ал. 4 думите „със заповед“ се заменят с „наредбата по чл. 103а, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове“.
2. В чл. 46 думите „Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, издадени от председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДВ, бр. 98 от 2013 г.)“ се заменят с „Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2003 г.; изм., бр. 96 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г.; доп., бр. 80 от 2006 г.; изм., бр. 37 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.; изм., бр. 56 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2015 г.), Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване, приета с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 23 от 2016 г.) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, приети от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДВ, бр. 98 от 2013 г.)“.
Министър: Владислав Горанов
източник: dv.parliament.bg

БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

Счетоводители питат, експерти отговарят: 12 най-четени реални казуса

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "Счетоводители питат, експерти отговарят: 12 най-четени реални казуса"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

x