Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Наредба № H-1 за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки

PortalSchetovodstvo.bg Отговор, предоставен от
PortalSchetovodstvo.bg
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. специфичните изисквания към средствата за измерване и контрол на акцизни стоки;
2. изискванията за предаване на данни от средствата за измерване и контрол към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция „Митници“;
3. контролът, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки и данните, предавани от тях.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за лицата по чл. 103а от Закона за акцизите и данъчните складове, наричани по-нататък „лицата“, освен ако в тази наредба не е предвидено друго.
(2) Наредбата не се прилага за регистрираните изпращачи, освободените от акциз крайни потребители и лицата по чл. 3, т. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове.

Чл. 3. По смисъла на тази наредба:
1. „обект“ е данъчен склад по смисъла на чл. 4, т. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове или всяко друго място за въвеждане, производство, складиране и извеждане на акцизни стоки;
2. „точка за контрол“ е място в обект, на което лицата са длъжни да използват средства за измерване и контрол, предвидени в тази наредба;
3. „акцизни стоки“ са тези по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове;
4. „оразмерен съд“ е стационарен или нестационарен съд за съхранение с определена вместимост;
5. „компетентно митническо учреждение“ е митническото учреждение по местонахождение на обекта.

Глава втора
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ


Чл. 4. (1) За целите на тази наредба средства за измерване и контрол на акцизни стоки са:
1. разходомери;
2. оразмерени и калибрирани съдове, снабдени със средство за измерване на ниво на течности и притежаващи шаблони и калибровъчни таблици;
3. калибрирани съдове, снабдени с шаблони и калибровъчни таблици;
4. нестационарни оразмерени съдове;
5. калибрирани апарати и инструменти, използвани в лаборатории;
6. брояч;
7. система за електронно преброяване и идентификация (СЕПИ);
8. везни;
9. измервателни системи за течности, различни от вода;
10. електромери;
11. електронни коректори на обем на природен газ;
12. алкохоломери;
13. средства за измерване на алкохолно съдържание и екстракт в градус Плато.
(2) Средствата за измерване, посочени в ал. 1, т. 1, 8, 9, 10, 11, 12 и 13, трябва да отговарят на изискванията на Закона за измерванията, Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите по прилагането им.
(3) Могат да се използват средства за измерване и контрол, различни от посочените в ал. 1, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията, Закона за техническите изисквания към продуктите и нормативните актове за тяхното прилагане.

Чл. 5. (1) Средствата за измерване и контрол се монтират в одобрени от митническите органи точки за контрол за осъществяване на контрол върху въведените, произведените, складираните и изведените от съответния обект акцизни стоки.
(2) Разположението на точките за контрол се одобрява от митническите органи.
(3) Точките за контрол се изграждат в съответствие с представен от лицата технически проект.
(4) В точките за контрол се измерват количествените, а в случаите, предвидени в тази наредба, и физикохимични показатели на въведените, произведените, складираните и изведените от съответния обект акцизни стоки.
(5) Средствата за измерване и контрол на акцизни стоки предават данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция „Митници“ в случаите, предвидени в наредбата.
(6) Констатирането на съответствието на средствата за измерване и контрол с изискванията на наредбата се извършва от митническите органи и се удостоверява с протокол за съответствие.

Глава трета
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА

Чл. 6. (1) За целите на контрола, осъществяван от митническите органи, лицата са длъжни:
1. да използват средства за измерване и контрол в одобрените от митническите органи точки за контрол;
2. да монтират средствата за измерване и контрол по начин, позволяващ оглед и отчитане на техните показания при гарантиране на ненамеса и манипулиране на средствата за измерване и контрол;
3. да осигурят възможност за пломбиране на показващите устройства на средствата за измерване и контрол в случаите, когато технически е възможно и приложимо;
4. да осигурят резервно средство за измерване и контрол или резервен метод за измерване и контрол, когато е приложимо, в случай на повреда/авария на монтираното и пломбирано средство за измерване и контрол и да уведомят незабавно компетентното митническо учреждение и незабавно да предприемат мерки за отстраняване на повредата/аварията;
5. да осигурят възможност за пломбиране на допълнителното и спомагателното оборудване на средствата за измерване и контрол в случаите, когато технически е възможно и приложимо, като се ограничи достъпът до компоненти, които се настройват;
6. да осигурят възможност за пломбиране на връзките на средството за измерване и контрол в случаите, когато технически е възможно и приложимо;
7. да осигуряват техническата изправност и употребата по предназначение на използваните средства за измерване и контрол на акцизните стоки;
8. да демонтират нефункциониращо средство за измерване и контрол само след отстраняване на пломбата от митническите органи;
9. да подават предварително писмено уведомление до компетентното митническо учреждение в 3-дневен срок преди извършване на промяна в точките за контрол или на използваните средства за измерване и контрол; лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за акцизите и данъчните складове подават обобщена информация за всички промени в използваните средства за търговско измерване от съответната разпределителна и/или преносна мрежа в едномесечен срок след изтичане на всяко тримесечие;
10. да подават предварително писмено уведомление до компетентното митническо учреждение в 3-дневен срок преди извършване на дейности, изискващи премахване на пломби по реда на наредбата;
11. да уведомят незабавно компетентното митническо учреждение за нарушена цялост или липса на пломба или на холограмен стикер.
(2) За одобряване разположението на точките за контрол за всеки обект лицата представят в компетентното митническо учреждение следните документи:
1. технологична схема с означени точки за контрол;
2. планове на обекта с означение на местата, в които ще се монтират средствата за измерване и контрол.
(3) За констатиране на съответствието на средствата за измерване и контрол с изискванията на наредбата лицата подават в компетентното митническо учреждение декларация за идентификация на монтираните средства за измерване и контрол.
(4) Декларацията по ал. 3 съдържа следните данни:
1. наименование и тип на средството за измерване и контрол;
2. фабричен номер, година на производство, производител, година на въвеждане в експлоатация;
3. документ за одобрен тип на средството за измерване, декларация за съответствие и/или сертификат за съответствие, издаден от нотифициран орган, когато средствата подлежат на одобрение или оценяване по закон;
4. сертификат за калибриране, издаден от акредитирана лаборатория или национален метрологичен институт, когато средствата подлежат на калибриране;
5. място на монтаж на средството за измерване и контрол, когато средствата са стационарни;
6. метрологични характеристики: обхват на измерване, клас на точност или допустима грешка, разделителна способност и др., когато за установяване на тези характеристики има законово изискване;
7. ред, начин и формат за предаване на данните по електронен път от средствата за измерване и контрол към автоматизираната система за отчетност на лицата.
(5) Разпоредбите на ал. 1, т. 2, 4, 5, 6, 8 и 11, ал. 3 и 4 не се прилагат за лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за акцизите и данъчните складове.
(6) За целите на прилагане на ал. 1, т. 9, 10 и 11 лицата подават уведомление по образец съгласно приложението. Уведомлението се подава и по електронен път.

Чл. 7. (1) За целите на контрола, осъществяван от митническите органи, за всеки обект лицата са длъжни да изготвят и съхраняват следната документация и да водят отчетност:
1. технологична схема с означени точки за контрол;
2. актуален план на обекта и планове на помещенията с означено разположение на сгради, съоръжения, съдове, резервоари, тръбопроводи и всички средства за измерване и контрол, като информацията се съхранява в електронен формат и на хартиен носител;
3. досие на всяка точка за контрол, което съдържа:
а) описание на използваните средства за измерване и контрол;
б) начините за отчитане на показанията от средствата за измерване и контрол;
в) обработката, документирането и реда на обявяването на резултатите;
г) вида на документа, съдържащ информацията от изпитването, когато точката за контрол е лаборатория;
4. техническо досие на средството за измерване и контрол в одобрените точки за контрол, което съдържа:
а) техническа документация (паспорт);
б) документ за одобрен тип, декларация за съответствие и/или сертификат за съответствие, издаден от нотифициран орган, и документи, удостоверяващи извършени проверки по Закона за измерванията, в случаите на законово изискване за такива документи;
в) сертификатите за калибриране в случаите на законово изискване за такива документи;
г) „максимално допустима грешка“ и „неопределеност“ при калибриране в случаите на законово изискване за такива документи;
5. регистър на съдовете в обекта, в който се отразява:
а) уникалната им идентификация, общата вместимост и местоположение в обекта;
б) за калибрираните съдове – номер, дата на издаване на сертификата за калибриране и акредитираната лаборатория, която го е издала;
в) за оразмерените съдове – данни за вместимостта, посочена в документа, издаден от производителя;
г) всички последващи промени, свързани със съдовете в обекта.
(2) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за акцизите и данъчните складове.

Чл. 8. (1) Лицата са длъжни да съхраняват в обекта дневник за проверките на средствата за измерване и контрол, който съдържа следните данни:
1. пореден номер, дата и вид на извършената проверка;
2. наименование, идентификационен номер на средството за измерване и контрол;
3. моментните показания на средството за измерване и контрол (на дата, час);
4. дата и час на спиране на измерването и място на точката за контрол (в случаите на прекъсване на захранването, аварии и др.);
5. предприети мерки за обезпечаване на измерването на акцизната стока в определената точка за контрол в случай на демонтаж (монтирано резервно средство за измерване и контрол, вид, фабричен номер, показания или осигурен резервен метод за измерване);
6. описание на действията, които са извършени (свалени пломби номер, поставени пломби номер и др.);
7. констатации;
8. номер, дата на констативен протокол;
9. име, подпис и печат на контролните органи, извършили проверката.
(2) Към дневника се прилагат и съхраняват от лицата протоколите за извършените проверки или конфигурации в случаите по глава шеста, раздел VI.
(3) Дневникът по ал. 1 се попълва и заверява от митническите органи.

Глава четвърта
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗМЕРВАНИЯТА И КОНТРОЛА НА АЛКОХОЛА И АЛКОХОЛНИТЕ НАПИТКИ
Раздел I

Точки за контрол за алкохол и алкохолни напитки


Чл. 9. Тази глава не се прилага за лицата, които:
1. единствено получават или изпращат предварително опаковани продукти с еднакви номинални количества и с маса от 5 g до 10 kg включително или с обем от 5 ml до 10 l включително, освен ако в тази наредба не е предвидено друго;
2. получават предварително определено количество готовоопакован продукт, етикетиран, поставен в опаковки от какъвто и да е характер, с които обичайно се представя на пазара, и количеството, което се съдържа в опаковката, не може да бъде променяно, без опаковката да бъде нарушена, отворена или да претърпи осезаема промяна.

Чл. 10. Точките за контрол на алкохол и алкохолни напитки по смисъла на чл. 5, 6, 7, 8 и 9 от Закона за акцизите и данъчните складове са местата, където се въвеждат, произвеждат, складират и извеждат акцизните стоки.

Чл. 11. В точките за контрол по чл. 10 лицата измерват:
1. при бира:
а) алкохолно съдържание и екстракт, изразен в градуси Плато, в контролните точки по чл. 13, ал. 3 или в контролна точка лаборатория за лицата по чл. 14;
б) обем, изразен в литри в контролна точка разходомер;
2. при тихи и шумящи вина:
а) алкохолно съдържание в контролна точка лаборатория;
б) обем, изразен в литри в контролна точка разходомер;
3. при други ферментирали напитки:
а) алкохолно съдържание в контролна точка лаборатория;
б) обем, изразен в литри в контролна точка разходомер;
4. при междинни продукти:
а) алкохолно съдържание в контролна точка лаборатория;
б) обем, изразен в литри в контролна точка разходомер;
5. при етилов алкохол:
а) алкохолно съдържание в контролна точка лаборатория;
б) обем, изразен в литри в контролна точка разходомер.

Чл. 12. (1) Специфичните изисквания към измерването и контрола на етиловия алкохол и ароматичните алкохолосъдържащи продукти, предназначени за влагане в производството на тютюневи изделия, се уреждат по реда на глава пета.
(2) Алкохолното съдържание на етилов алкохол, предназначен за смесване с бензин, може да се определя на база анализен сертификат.


Раздел II
Точки за контрол при въвеждане, производство, складиране и извеждане на бира

Чл. 13. (1) Лицата, производители на бира, измерват произведените продукти по показатели маса, обем, алкохолно съдържание и екстракт, изразен в градуси Плато, в следните точки за контрол:
1. подаване на пивна мъст за ферментация (след варката);
2. извеждане на бирата от филтриране след всички финални обработки с добавяне на вода.
(2) В точките за контрол по ал. 1, т. 1 лицата измерват продуктите със средства за измерване и контрол по показател маса или обем.
(3) В точките за контрол по ал. 1, т. 2 лицата измерват продуктите със средства за измерване и контрол, които едновременно отчитат показателите обем, алкохолно съдържание и екстракт, изразен в градус Плато, и предават данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция „Митници“.

Чл. 14. (1) Лицата, отговарящи на изискванията за независима малка пивоварна, измерват произведената бира в следните точки за контрол:
1. местата, от които бирата напуска ферментаторите или депозитните съдове;
2. местата на извеждане на бирата от обекта.
(2) В точките за контрол по ал. 1 обемът се измерва с разходомер, а показателите алкохолно съдържание и екстракт, изразен в градус Плато, в точка за контрол лаборатория.

Чл. 15. Членове 13 и 14 не се прилагат от лицата, получили удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна, извършващи единствено продажби на бира за консумация намясто, които измерват и отчитат произведената бира на мястото на пълнене в опаковки със средство за измерване и контрол – брояч.

Чл. 16. В точките за контрол бутилираните акцизни стоки се отчитат чрез средство за измерване и контрол – брояч, отчитащ броя на преминалите пълни опаковки.

Раздел III
Точки за контрол при въвеждане, производство, складиране и извеждане на тихи вина, шумящи вина, други ферментирали напитки и междинни продукти

Чл. 17. (1) Точките за контрол в обектите за въвеждане, производство, складиране и извеждане на тихи вина, шумящи вина, други ферментирали напитки и междинни продукти са:
1. местата за въвеждане на акцизни стоки;
2. местата за складиране на акцизни стоки в обекта;
3. местата за извеждане на акцизни стоки от обекта.
(2) В точките за контрол по ал. 1 се измерва обем и алкохолно съдържание.
(3) В точките за контрол по ал. 1, т. 1 и 3 се отчитат само стоки в наливно състояние и обемът се измерва чрез разходомер, а по ал. 1, т. 2 обемът се измерва чрез калибрирани съдове и се отчита по калибровъчна таблица. Алкохолното съдържание се определя в контролна точка лаборатория. Данните от разходомерите по ал. 1, т. 1 и 3 и данните от контролна точка лаборатория се въвеждат в автоматизираната система за отчетност на лицата.
(4) В случаите, когато виното се бутилира на бутилираща линия, броят на бутилките се отчита чрез брояч.

Раздел IV
Точки за контрол при въвеждане, производство, складиране и извеждане на етилов алкохол

Чл. 18. (1) В данъчните складове се измерва въведеният, произведеният, складираният и изведеният етилов алкохол по смисъла на чл. 9 от Закона за акцизите и данъчните складове по обем и алкохолно съдържание в следните точки за контрол:
1. при въвеждане на акцизни стоки на входа на обекта;
2. при съхранение на акцизни стоки в обекта;
3. при извеждане на акцизни стоки в наливен вид на изхода на обекта;
4. при бутилирани акцизни стоки в обекта.
(2) В точките за контрол по ал.  1, т. 1 и 3 се отчитат само стоки в наливно състояние и обемът се измерва чрез разходомер. Алкохолното съдържание се измерва в контролна точка лаборатория. Данните от разходомерите се предават към автоматизираната система за отчетност на лицата, а данните от контролна точка лаборатория се въвеждат в автоматизираната система за отчетност на лицата.
(3) В точките за контрол по ал. 1, т. 2 обемът се измерва чрез калибрирани съдове и се отчита по калибровъчна таблица. Алкохолното съдържание се измерва в контролна точка лаборатория.
(4) В точките за контрол по ал. 1, т. 4 при бутилиране на акцизни стоки се отчитат чрез средство за измерване и контрол – брояч, който предава данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция „Митници“.

Чл. 19. (1) Лицата, производители на акцизни стоки чрез дестилация, измерват произведените продукти по обем и алкохолно съдържание в точка за контрол на изхода на събирателните съдове след дестилационното съоръжение.
(2) Обемът се измерва чрез разходомер, а алкохолното съдържание – в контролна точка лаборатория.
(3) Алкохолното съдържание на всяка произведена партида етилов алкохол се определя ежедневно в точка за контрол лаборатория, като данните се попълват в анализен сертификат и се въвеждат в автоматизираната система за отчетност на лицата.
(4) Данните от контролна точка разходомер и контролна точка лаборатория се предават по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция „Митници“.
(5) Тръбната арматура за потока на дестилата от изхода на съоръжението за дестилация до събирателния съд се пломбира с уникални номера от митническите органи.

Чл. 20. (1) Лицата, производители на акцизни стоки чрез прекъсната фракционна дестилация, измерват произведените продукти по обем и алкохолно съдържание в точка за контрол на изхода на събирателните съдове след дестилационното съоръжение.
(2) Обемът се измерва чрез разходомер, а алкохолното съдържание – в контролна точка лаборатория.
(3) Алкохолното съдържание на всяка произведена партида етилов алкохол се определя ежедневно в точка за контрол лаборатория, като данните се попълват в анализен сертификат и се въвеждат в автоматизираната система за отчетност на лицата.
(4) Данните от контролна точка разходомер и контролна точка лаборатория се предават по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция „Митници“.
(5) Тръбната арматура за потока на дестилата от изхода на съоръжението за дестилация до събирателния съд се пломбира с уникални номера от митническите органи.
(6) Лицата осигуряват отделна отчетност за всяка фракция.

Раздел V
Точки за контрол в специализирани малки обекти за дестилиране и обекти за винопроизводство на малки винопроизводители

Чл. 21. (1) Лицата, получили удостоверение за регистрация на специализирани малки обекти за дестилиране, в точките за контрол използват средства за измерване и контрол:
1. за показател обем – оразмерени или калибрирани съдове;
2. за показател действително алкохолно съдържание – алкохоломер или със средства за измерване и контрол в точка лаборатория.
(2) Лицата декларират вида, броя и вместимостта на използваните калибрирани съдове за съхранение, както и тяхното местоположение, номера на сертификата за калибриране и акредитираната лаборатория или национален метрологичен институт, издали сертификата.
Чл. 22. (1) Лицата, получили удостоверение за регистрация на обекти за винопроизводство на малки винопроизводители, измерват със средства за измерване и контрол произведените вина по показател обем и по показател алкохолно съдържание в следните точки за контрол:
1. местата, където са разположени съдовете за съхранение на произведената акцизна стока, като показател обем се отчита в оразмерени съдове при запълнен обем или в калибрирани съдове със средства за измерване и контрол на ниво (шаблони, нивомери), а показател алкохолно съдържание се определя в точка за контрол лаборатория;
2. местата, където ще се извежда от територията на обекта акцизна стока в наливно състояние, като показател обем се отчита чрез разходомер, а показател алкохолно съдържание се определя в точка за контрол лаборатория.
(2) В случаите, когато виното се бутилира на бутилираща линия, броят на бутилките се отчита чрез брояч.

Глава пета
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗМЕРВАНИЯТА И КОНТРОЛА НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ. ТОЧКИ ЗА КОНТРОЛ ЗА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

Чл. 23. Точките за контрол за тютюневи изделия по смисъла на чл. 10, 11 и 12 от Закона за акцизите и данъчните складове и на етиловия алкохол и на ароматичните алкохолосъдържащи продукти, предназначени за производството на тютюневи изделия, са:
1. местата, където на територията на обекта се въвеждат и където от територията на обекта се извеждат суровини за производство на тютюневи изделия (необработен тютюн, тютюнево фолио, жили, тютюн за пушене, етилов алкохол и ароматичните алкохолосъдържащи продукти);
2. местата за съхранение на произведените в обекта тютюневи изделия, с изключение на тютюн за пушене, когато е суровина за производство на тютюневи изделия;
3. местата, където на територията на обекта се въвеждат или от територията на обекта се извеждат тютюневи изделия, с изключение на тютюна за пушене, когато се въвежда или извежда като суровина за производство на тютюневи изделия.

Чл. 24. Не се отчитат през средствата за измерване и контрол предварително опаковани ароматични алкохолосъдържащи продукти, които са с маса до 10 kg включително и с обем до 10 l включително и са предназначени за влагане в производство на тютюневи изделия.

Чл. 25. (1) В точките за контрол по чл. 23 се използват средства за измерване и контрол, които предават данни към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция „Митници“.
(2) В точките за контрол по чл. 23, т. 1 се използват средства за измерване и контрол на маса.
(3) Когато в местата по чл. 23, т. 1 се въвежда или извежда като суровина тютюн за пушене под режим отложено плащане на акциз, могат да се използват средства за измерване и контрол – система за електронно преброяване и идентификация, идентифициращи маса.
(4) В точките за контрол по чл. 23, т. 2 и 3 се използват средства за измерване и контрол – система за електронно преброяване и идентификация.

Глава шеста
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗМЕРВАНИЯТА И КОНТРОЛА НА ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
Раздел I

Специфични изисквания към лицата, които въвеждат, произвеждат, складират и извеждат енергийни продукти и електрическа енергия

Чл. 26. Тази глава не се прилага за лицата, които:
1. единствено получават или изпращат предварително опаковани продукти с еднакви номинални количества и с маса от 5 g до 10 kg включително или с обем от 5 ml до 10 l включително, освен ако в тази наредба не е предвидено друго;
2. получават предварително определено количество готово опакован продукт, етикетиран, поставен в опаковки от какъвто и да е характер, с които обичайно се представя на пазара, и количеството, което се съдържа в опаковката, не може да бъде променяно, без опаковката да бъде нарушена, отворена или да претърпи осезаема промяна;
3. получават предварително опаковани смазочни масла с код по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93 и други смазочни масла, включени в код по КН 2710 19 99, отговарящи на изиск­ванията на чл. 33а от Закона за акцизите и данъчните складове.

Чл. 27. (1) При въвеждането, производството, складирането и извеждането на енергийни продукти и електрическа енергия в точките за контрол лицата измерват един или повече от следните показатели: маса, обем, плътност, топлотворна способност, количество електроенергия.
(2) За енергийните продукти по чл. 13 от Закона за акцизите и данъчните складове, по отношение на които в тази глава не са предвидени специфични изисквания, се прилагат разпоредбите за съответното еквивалентно гориво.

Чл. 28. При въвеждането, производството, складирането и извеждането на суров нефт, бензин, газьол, керосин и биодизел лицата изразяват и документират резултатите за количествата:
1. суров нефт – изразено в литри;
2. бензин, газьол, керосин и биодизел – изразено в литри, приведени към сравнителна температура 15 °С.

Чл. 29. При въвеждането, производството, складирането и извеждането на тежко гориво, втечнен нефтен газ (LPG) и смазочни масла лицата изразяват и документират резултатите за количествата акцизна стока в тонове.

Чл. 30. (1) При въвеждането, производството, складирането и извеждането на природен газ лицата изразяват и документират резултатите за топлотворната способност в гигаджаули за количеството природен газ.
(2) За преобразуване на горната топло­творна способност, изразена в килокалории, в горна топлотворна способност, изразена в гигаджаули, се прилага формулата:
 
ГТС(GJ) = ГТС (kcal) х 4,1868 х 10-6, където:
 
ГТС(GJ) е горната топлотворна способност, изразена в гигаджаули;
ГТС (kcal) – горната топлотворна способност, изразена в килокалории;
 
4,1868 х 10-6 – коефициент за преобразуване.
 
Чл. 31. Лицата, регистрирани по чл. 57а, ал. 1, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, изразяват и документират резултатите за топлотворната способност в гигаджаули за количествата кокс и въглища.

Чл. 32. (1) Лицата, регистрирани по реда на чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за акцизите и данъчните складове, ползват данни от средствата за търговско измерване – собственост на съответното преносно или разпределително предприятие, което определя вида, броя и мястото им на монтиране съгласно Закона за енергетиката, Закона за измерванията, Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове за тяхното прилагане.
(2) Лицата по ал. 1, които осъществяват дейности с електрическа енергия, предоставят на компетентното митническо учреждение данните от средствата за търговско измерване за всяко тримесечие в отчетния период, следващ тримесечието.
(3) Лицата по ал. 1, които осъществяват дейности с природен газ за битови и стопански нужди, предоставят на компетентното митническо учреждение данните от средствата за търговско измерване за всяко тримесечие в отчетния период, следващ тримесечието, освен ако през определените средства за измерване се извежда природен газ за битови и стопански нужди в обеми над 3 млн. кубични метра годишно, измерени при стандартни условия.
(4) Данните по ал. 2 и 3 се изпращат в компетентното митническо учреждение по ред, начин и формат, определени със заповед на министъра на финансите.

Раздел II
Точки за контрол в обектите за въвеждане, производство, складиране и извеждане на бензин, газьол, керосин, биодизел и енергийни продукти с кодове по КН 2707 10, 2707 20, 2707 30 и 2707 50

Чл. 33. Точките за контрол в обектите за въвеждане, производство, складиране и извеждане на бензин, газьол, керосин, биодизел и енергийни продукти с кодове по КН 2707 10, 2707 20, 2707 30 и 2707 50 са:
1. местата за въвеждане и извеждане;
2. местата за съхранение.

Чл. 34. (1) В точките за контрол по чл. 33, т. 1 се използват разходомери или измервателни системи , които предават данни за резултатите от измерване, приведени към сравнителна температура 15 °С, по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция „Митници“.
(2) В точките за контрол по чл. 33, т. 2 се използват средства за измерване и контрол, включително оразмерени и калибрирани съдове, снабдени със средство за измерване на ниво на течности, които предават данни по електронен път само към автоматизираната система за отчетност на лицата.

Раздел III
Точки за контрол в обектите за въвеждане, производство, складиране и извеждане на тежки горива с кодове по КН от 2710 19 51 до 2710 19 69, други тежки масла, различни от смазочните, включени в код по КН 2710 19 99, и за енергийни продукти с кодове по КН 2706, 2707 91, 2707 99 11, 2707 99 19, 2710 91 и 2710 99

Чл. 35. Точките за контрол в обектите за въвеждане, производство, складиране и извеждане на тежки горива с кодове по КН от 2710 19 51 до 2710 19 69, други тежки масла, различни от смазочните, включени в код по КН 2710 19 99, и за енергийни продукти с кодове по КН 2706, 2707 91, 2707 99 11, 2707 99 19, 2710 91 и 2710 99 са:
1. местата за въвеждане и извеждане;
2. местата за съхранение.

Чл. 36. (1) В точките за контрол по чл. 35, т. 1 се използват средства за измерване и контрол на маса, които предават данни към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция „Митници“.
(2) В точките за контрол по чл. 35, т. 2 се използват средства за измерване и контрол, включително оразмерени и калибрирани съдове, снабдени със средство за измерване на ниво на течности, които предават данни по електронен път само към автоматизираната система за отчетност на лицата.

Раздел IV
Точки за контрол в обектите за въвеждане, производство, складиране и извеждане на суров нефт, смазочни масла с кодове по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93 и други смазочни масла, включени в код по КН 2710 19 99

Чл. 37. (1) Точките за контрол в обектите за въвеждане, производство, складиране и извеждане на смазочни масла с кодове по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93 и други смазочни масла, включени в код по КН 2710 19 99, са:
1. местата за въвеждане и извеждане;
2. местата за съхранение.
(2) При добив на нефтена суровина точка за контрол е мястото непосредствено след декантиране.

Чл. 38. (1) В точките за контрол по чл. 37, ал. 1, т. 1 се използват средства за измерване и контрол, които предават данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция „Митници“.
(2) В точките за контрол по чл. 37, ал. 1, т. 2 и ал. 2 се използват средства за измерване и контрол, включително оразмерени и калибрирани съдове, снабдени със средство за измерване на ниво на течности, които предават данни по електронен път само към автоматизираната система за отчетност на лицата.
(3) В автоматизираните системи за отчетност на лицата резултатите за измерените количества акцизни стоки по ал. 1 и 2 се изразяват и в литри.

Раздел V
Точки за контрол в обектите за въвеждане, производство, складиране и извеждане на втечнен нефтен газ (LPG)

Чл. 39. (1) Точките за контрол в обектите за въвеждане, производство, складиране и извеждане на втечнен нефтен газ (LPG) са:
1. местата за въвеждане и извеждане;
2. местата за съхранение;
3. местата на тръбопроводите за течна фаза, непосредствено преди системите за автоматично пълнене в бутилки на втечнен нефтен газ (LPG) за отопление;
4. местата на тръбопроводите за течна фаза, непосредствено преди системите за автоматично пълнене в бутилки на втечнен нефтен газ (LPG), който не е предназначен за отопление.
(2) В случай че веднага след системите за автоматично пълнене е осигурена техническа възможност за едновременно отчитане на масата на втечнения нефтен газ и броя на напълнените бутилки, тези места са точки за контрол по смисъла на ал. 1, т. 3 и 4.

Чл. 40. (1) В точките за контрол по чл. 39, ал. 1, т. 1 се използват средства за измерване и контрол на маса, които предават данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция „Митници“.
(2) В точките за контрол по чл. 39, ал. 1, т. 2, 3 и 4 и ал. 2 се използват средства за измерване и контрол, включително оразмерени и калибрирани съдове, снабдени със средство за измерване на ниво на течности, които предават данни по електронен път само към автоматизираната система за отчетност на лицата.

Раздел VI
Точки за контрол в обектите за въвеждане, производство, продажба, съхранение и извеждане на природен газ

Чл. 41. Точките за контрол на обекта или мрежата, от която на територията на съответното компетентно митническо учреждение се извършва продажба на природен газ за битови и стопански нужди или за моторно гориво, или потребление на природен газ за свои собствени нужди, са:
1. местата за въвеждане и извеждане на природен газ като моторно гориво;
2. най-близката възможна точка след системите за сепариране и корекция на налягането на добитите количества газ;
3. местата за съхранение, включително мобилно оборудване за съхранение на природен газ;
4. местата за извеждане на природен газ, използван за моторно гориво за стационарни двигатели;
5. всяко място, на което лицата, регистрирани по чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за акцизите и данъчните складове, отчитат количеството продаден природен газ за битови и стопански нужди.

Чл. 42. (1) В точките за контрол по чл. 41, т. 1 и 2 се използват средства за измерване и контрол, които предават данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция „Митници“.
(2) В точките за контрол по чл. 41, т. 5 се използва едно средство за измерване и контрол, което предава данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция „Митници“, независимо от броя данъчно задължени лица в точката на контрол.
(3) В точките за контрол по чл. 41, т. 4 и 5 се използват средства за измерване и контрол, които предават данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция „Митници“, при условие че обемът на изведените количества е над 3 млн. кубични метра годишно, измерени при стандартни условия.
(4) В точките за контрол по чл. 41, т. 3 се използват средства за измерване и контрол, включително калибрирани съдове за съхранение, снабдени с калибровъчни таблици, издадени от акредитирана лаборатория, и средства за измерване на налягането.
(5) В точките за контрол по чл. 41 се използват средства за търговско измерване на природен газ, съответстващи на Закона за измерванията, Закона за техническите изисквания към продуктите, Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2003 г.; изм., бр. 96 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г.; доп., бр. 80 от 2006 г.; изм., бр. 37 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.; изм., бр. 56 от 2011 г.,), и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с Постановление № 253 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2006 г.; доп., бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 98 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2010 г.).

Раздел VII
Точки за контрол при производството, вноса или въвеждането на територията на страната на кокс или въглища, както и при сделки с кокс или въглища

Чл. 43. Точките за контрол при производството, вноса или въвеждането на територията на страната на кокс или въглища, както и при сделки с кокс или въглища са:
1. местата за въвеждане и извеждане;
2. най-близката възможна точка след системите за добив на кокс или въглища;
3. местата за съхранение.
Чл. 44. В точките за контрол по чл. 43, т. 1 и 2 се използват средства за измерване и контрол на маса.

Раздел VIII
Точки за контрол при продажбата на електрическа енергия за битови или стопански нужди

Чл. 45. При продажбата на електрическа енергия за битови или стопански нужди като точка за контрол се определя всяко място, на което лицата, регистрирани по чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за акцизите и данъчните складове, отчитат количеството продадена електрическа енергия.

Чл. 46. В точките за контрол по чл. 45 се използват средства за търговско измерване на електрическа енергия, съответстващи на Закона за измерванията, Закона за техническите изисквания към продуктите, Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, издадени от председателя на Държавната комисията за енергийно и водно регулиране (ДВ, бр. 98 от 2013 
г.).
Глава седма
КОНТРОЛ ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, СКЛАДИРАНЕ И ИЗВЕЖДАНЕ НА АКЦИЗНИ СТОКИ

Чл. 47. (1) В обектите за въвeждане, производство, складиране и извеждане на акцизни стоки се извършват проверки на използваните средства за измерване и контрол на основание чл. 102 и 103 от Закона за акцизите и данъчните складове.
(2) При извършване на проверките по ал. 1 лицето осигурява пълен достъп за оглед и отчитане на показанията на използваните средства за измерване и контрол.

Чл. 48. (1) Митническите органи имат право да поставят пломби, да заснемат местата на поставяне, както и да предприемат други мерки за ограничаване на възможностите за неправомерни действия върху средствата за измерване и контрол. Подлежащите на пломбиране места следва да са съобразени с изискванията за сигурност, пожарна и аварийна безопасност и необходимостта от технологична поддръжка на оборудването в обекта.
(2) На задължително пломбиране чрез поставянето на пломби с уникални номера съгласно ал. 1 подлежат само връзките на средствата за измерване и контрол, както и елементите към тях, с изключение на СЕПИ.
(3) В случаите по чл. 6, ал. 1, т. 11 митническите органи предприемат действия, като извършват проверка на място и съставят протокол за извършената проверка.
(4) Нивомерните измервателни системи към калибрираните съдове/местата за съхранение на енергийни продукти и вътрешните технологични тръбопроводи, чрез които не се осъществява въвеждане или извеждане и които се намират между входящи/изходящи за обекта точки за контрол, не подлежат на пломбиране.

Чл. 49. (1) За определяне разположението на точките за контрол за всеки обект лицата подават заявление в компетентно митническо учреждение, което съдържа:
1. технологична схема с означени точки за контрол;
2. планове на обекта с означени места, в които ще се поставят средства за измерване и контрол по реда на наредбата.
(2) С едно заявление може да се поиска определянето на точките за контрол на повече от един обект.
(3) За одобряване на разположението на точките за контрол по ал. 1 митническите органи извършват проверка и се произнасят в 14-дневен срок от подаване на заявлението. Митническите органи изготвят протокол за извършената проверка и становище за предложеното разположение на точките за контрол.

Чл. 50. (1) След одобряването на разположението на точките за контрол лицето представя на митническите органи технически проект, който включва:
1. план за изграждането на електрическата и комуникационна мрежа, свързваща точките за контрол с индустриалния контролер;
2. техническа и инсталационна документация за предвидените в проекта компоненти (сензор, кабел, контролер, компютър, софтуер и др.).
(2) Предоставеният проект по ал. 1 се съгласува от компетентното митническо учреждение в 14-дневен срок от представянето му.
(3) Лицата, ползващи СЕПИ, предоставят само техническа документация.

Чл. 51. (1) За констатиране на съответствието на средствата за измерване и контрол с изискванията на наредбата за всеки обект лицата подават заявление в компетентното митническо учреждение.
(2) За констатиране на съответствието по ал. 1 митническите органи извършват проверка и тестове за верността на данните, предавани към автоматизираната система за отчетност на лицата и към Агенция „Митници“, в 30-дневен срок от подаване на заявлението.
(3) За резултатите от проверката митническите органи изготвят протокол за съответствие с изискванията на наредбата, като:
1. при установяване на съответствие това се отразява в протокола, екземпляр от който се връчва на лицето;
2. при установяване на несъответствие това се отразява в протокола и митническите органи определят срок за отстраняване на несъответствието; екземпляр от протокола се връчва на лицето.

Чл. 52. (1) За целите на осъществявания контрол върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки митническите органи извършват:
1. самостоятелни проверки на място в обектите за констатиране на определени фак­ти и обстоятелства относно спазването на изискванията на наредбата;
2. съвместни проверки с органите за метрологичен надзор, както и с други контролни органи.
(2) При съвместни проверки по ал. 1, т. 2 три дни преди извършването им органите по метрологичен надзор се уведомяват писмено за датата и мястото на проверката, като им се предоставят копия на документите по чл. 7, ал. 1, т. 4, буква „б“ за средствата за измерване, предмет на проверката.

Чл. 53. (1) В случай на технически проблем със средство за измерване и контрол или при грешна трансакция лицата незабавно уведомяват компетентното митническо учреждение по електронен път.  
(2) В случаите на ал. 1, ако лицето е уведомило компетентното митническо учреждение, същото продължава работата си, като времето на аварията и количеството преминали акцизни стоки по време на аварията се документират с протокол, издаден от лицето.
(3) Изведеното/въведеното количество енергиен продукт в условията на аварирало средство за измерване и контрол се определя от независима инспектираща организация, притежаваща съответната акредитация, като към протокола се прилага сертификат за количество и качество.

Чл. 54. (1) Компетентното митническо учреждение осигурява премахването на пломбата от митнически служител:
1. при демонтаж на нефункциониращо средство за измерване и контрол;
2. при извършване на метрологична проверка.
(2) В случаите по ал. 1, т.  1 срокът не може да бъде по-дълъг от 3 часа.
(3) В случаите на извършване на метрологична проверка, включително и на настройка, техническо обслужване на измервателните системи, за целите на които е необходимо реално извеждане или въвеждане на енергийни продукти във/от данъчен склад, както и демонтиране на пломби или холограмни стикери, измерването на количествата на изведени/въведени енергийни продукти се извършва и удостоверява от независима инспектираща организация в присъствието на митнически служител.

Чл. 55. Служителите на данъчнозадължените лица, упълномощени да подават по електронен път документи съгласно акцизното законодателство, имат възможност да проверят датата и часа на последните измервания, получени на съответния сървър на Агенция „Митници“ от интегрираното комуникационно устройство за наблюдение и контрол на техен обект, както и режима му на работа.

Чл. 56. (1) За целите на прилагане на глава четвърта, раздел втори от Закона за акцизите и данъчните складове лицата уведомяват Централното митническо управление и компетентното митническо учреждение по местонахождение на обекта.
(2) Необходимата документация във връзка с прилагането на тази наредба се предоставя на компетентното митническо учреждение по местонахождения на обекта, което изпраща незабавно съставените протокол и становище за съответствие в Централното митническо управление.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1.
 Наредбата се издава на основание чл. 103а, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове и отменя Наредба № 3 от 2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки (обн., ДВ, бр. 15 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2011 г.; доп., бр. 3 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2012 г. и бр. 24 от 2013 г.).
§ 2. Лицата предприемат необходимите действия за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата в срок до 30 юни 2014 г.
§ 3. Лицата, които са се привели изцяло в съответствие с изискванията на отменената наредба по § 1:
1. се смятат за приведени в съответствие с изискванията на тази наредба, или
2. могат да подадат заявление до компетентното митническо учреждение за привеждане в съответствие с изискванията на тази наредба.
§ 4. Документите, за които в тази наредба е предвидено подаване и по електронен път, могат да се подават по електронен път след 1 юли 2014 г.
§ 5. До 1 юли 2014 г. в случаите по чл. 53, ал. 1 лицата уведомяват Националния контролен и координационен център на електронен адрес: nkc@customs.bg.
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“ с изключение на чл. 55, който влиза в сила от 1 юли 2014 г.
Министър: Петър Чобанов


Приложение към чл. 6, ал. 6


Вх. № ..............                                                                                                     ДО
Дата ……....... г.                                                                                                    ...............................


У В Е Д О М Л Е Н И Е

от  ..................................................................................................................................................... ,
представляван от ........................................................................................................................ ,
ЕГН/ЛНЧ  ....................................................................................................................................... ,
ЕИК  ................................................................................................................................................. ,
ИНЛС  ............................................................................................................................................. ,
ИНДС  ............................................................................................................................................,
ИН ...................................................................................................................................................

Адрес на обекта, в който ще се извършват операциите
държава ………......................, област ………., община ……................., населено място …..........................,
пощенски код …...., улица ................................................................................................ номер .....................,
телефон .........................................., мобилен .............………........................................., факс ............................,
е – mail ...................................................................................., уебадрес ..............................................................

Адрес за кореспонденция
държава ………......................, област ………., община ……................., населено място …...............................,
пощенски код …...., улица ................................................................................................ номер ..........................,
телефон .........................................., мобилен .............………......................................., факс...............................,
е – mail ...................................................................................., уебадрес ................................................................
Лице за контакти: ……………………………………………………...............................................................…………,
телефон .........................................., мобилен .............………......................................, факс.................................
е – mail ...................................................................................., уебадрес ................................................................

На основание чл. 6, ал. 1, т. 9, 10 и 11 от Наредба № Н-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки
Ви уведомявам за следното:

Дейности Дата на осъществяване на дейностите
Извършване на промени в точките за контрол.  
Извършване на промени в използваните средства за измерване и контрол.  
Осъществяване на дейности, изискващи премахване на пломби.  
Нарушена цялост или липса на пломба или на холограмен стикер.  
 
.....................................
(име, подпис, печат)
Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция „Митници“. Адрес на Централното митническо управление на Агенция „Митници“: гр. София, ул. Г. С. Раковски 4.
 
източник: minfin.bg

БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg

Счетоводители питат, експерти отговарят: 12 най-четени реални казуса

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF "Счетоводители питат, експерти отговарят: 12 най-четени реални казуса"!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

x